Food & Fertilizer

อาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ – นม

การที่จะทำให้โคไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อหรือนมเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของอาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โคเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถให้ผลผลิตเป็นไป

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้เอง

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการหมักบ่มของตัวสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีที่เป็นตัวทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้เกิดการสลายตัว เน่าเปื่อยและผุพังไปในบางส่วน