เลือกพื้นทำฟาร์มให้เหมาะสม

การที่จะทำฟาร์มประเภทใดประเภทหนึ่งให้ประสบความสำเร็จนอกจากเรื่องความสามารถของตัวคนทำ การศึกษาหาความรู้รายละเอียดต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในการทำฟาร์มแล้ว เรื่องของการเลือกพื้นที่สำหรับทำฟาร์มก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว บ่อยครั้งต่อให้จะมีความรู้ความสามารถดีขนาดไหนแต่ถ้าหากพื้นที่ที่ใช้ในการทำฟาร์มไม่ได้มาตรฐาน อย่างที่ควรหรือไม่เหมาะสมกับการนำพื้นที่ดังกล่าวมาทำเป็นฟาร์ม มันก็ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จเอาเสียง่ายๆ เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเลือกพื้นที่ในการทำฟาร์มจึงจำเป็นต้องมีหลักที่ดีด้วยเหมือนกัน

  1. ต้องมีแหล่งน้ำให้เพียงพอในการทำฟาร์ม – น้ำถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการทำการเกษตรทุกประเภท เมื่อเป็นเช่นนี้การจะเลือกทำฟาร์มไม่ว่าประเภทใดก็ตามแต่เรื่องของแหล่งน้ำ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นไปได้พื้นที่ที่จะใช้ในการทำฟาร์มควรมีแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย หรือหากไม่สามารถหาแหล่งน้ำธรรมชาติได้ในพื้นที่ใกล้เคียง ก็ควรต้องตรวจสอบว่าจะสามารถต่อน้ำประปาหรือเจาะน้ำบาดาลมาใช้งานได้หรือไม่ การเลือกพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำก็ควรต้องไปสังเกตอย่างน้อย 2 ครั้งคือช่วงน้ำแล้งกับช่วงน้ำหลากว่าเป็นอย่างไร
  2. สังเกตความลาดชันและดิน – การทำฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มเกี่ยวกับพืชดินเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ฟาร์มเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี แม้ว่าดินดีในสมัยนี้อาจหาได้ยากหรืออาจอยู่ในป่าที่ไกลความเจริญ นั่นทำให้เราต้องอาศัยหลักการที่ว่าต้องเลือกปลูกพืชให้เหมาะกับดินแต่อย่าเลือกดินที่เหมาะกับพืช เนื่องจากการปรับปรุงดินทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุ นอกจากนี้พื้นที่ที่มีความลาดชันมากเกินไปก็อาจไม่เหมาะเท่าไหร่นัก
  3. ใกล้การคมนาคมและการขนส่ง – อย่าลืมว่าเมื่อพืชผลหรือสัตว์ที่ได้จากการทำฟาร์มสามารถออกขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้แล้วก็จำเป็นต้องทำการขนส่งเพื่อให้ไปถึงมือผู้ซื้อต่อไป การเลือกพื้นที่ทำฟาร์มอีกปัจจัยที่มีความสำคัญจึงเป็นเรื่องของการอยู่ใกล้ต่อแหล่งคมนาคมขนส่ง เพราะหากอยู่ใกล้ก็หมายถึงว่าสามารถขนส่งได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ถ้าไกลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ขนส่งก็ลำบาก
  4. ปัจจัยอื่นๆ ทั่วไป – อาทิเรื่องของไฟฟ้าหากเป็นฟาร์มที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟในการทำสิ่งต่างๆ ก็ควรเลือกพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง หรือเรื่องของความปลอดภัย ใกล้พื้นที่แหล่งชุมชนหรือไม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่คนทำฟาร์มจะต้องพิจารณาในการเลือกหาพื้นที่เพื่อนำมาทำฟาร์มตามที่ตนเองต้องการด้วย